کارشناسی تکنولوژی وگروههای آموزشی بجنورد

اهم فعالیت گروه ها

کارگاه آموزشی وتوجیهی جشنواره جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان)دوره ابتدایی

برگزاری کارگاه آموزشی وتوجیهی جشنواره جابر بن حیان

با ارسال شیوه نامه طرح از دفتر وزارت  وپس از مطالعه وتشکیل کمیته علمی طرح ، 

کارگاه آموزشی وتوجیهی جشنواره جابر بن حیان (پروژه های علمی دانش آموزان)دوره ابتدایی

درتاریخ 24بهمن ماه ۸۹ساعت 10 صبح روز یکشنبه با حضور مدیران مدارس ابتدایی مجری طرح درمحل پژوهش سرای دانش آموزی ( پژوهشگاه  معلم)  برگزارمی گردد.دراین جلسه همکاران با اهمیت وضرورت طرح،تعریف پروژه های علمی وشیوه ها وروشهای اجرایی آن،انواع پروژه ها ،نحوه برگزاری نمایشگاه وداوری آثار ،با انجام فعالیت کارگاهی آشنایی میشوند. همچنین به منظور اجرای هرچه مطلوب تر طرح برلزوم تشکیل شورای معلمان ،گروه بندی دانش آموزان ،توجیه وتبیین برنامه فعالیت وزمانبندی ارائه آثار با توجه به مفاد شیوه نامه طرح،همکاری وتعامل مدیریت واحد آموزشی استفاده ازتجارب همکاران واولیا فراگیران مورد تاکید قرار خواهد گرفت 

+ نوشته شده در  چهارشنبه سیزدهم بهمن ۱۳۸۹ساعت 14:24  توسط  آتین   |